Su aramak için jeolojik ve jeofizik yöntemlerin bir arada kullanılması gerekmektedir. Jeolojik yöntemler,

Jeolojik haritalamanın yapılması ve akifer olabilecek formasyonlar ve örtü-taban kayaların tespit edilmesi ile hidrojeolojik haritanın ortaya çıkarılması sonucu elde edilen kesitler ile tahmini ölçüm derinliğinin belirlenmesi ile sonuçlanır.

Jeolojik araştırmalardan sonra elde edilen veriler ile jeofizik araştırmalara geçilir.

Jeolojik Modelleme Çalışmasından Örnek

Şekil.1 Jeolojik Modelleme Çalışmasından Örnek (Demirtaş ve Çetiner, 2015)

Çeşitli jeofizik yöntemlerin uygulanması ile akifer keşfedilir. jeofizik çalışmaların sonunda sondaj için beklenir kesit ve sondaj derinliği ile sondajın yapılacağı nokta belirlenir.

Günümüzde su, içme suyu, sulama suyu ve kullanma suyu olarak değerlendirilmektedir. Su tüketiminin en çok olduğu sektör tarım ve ziraat sektörüdür.

Tarımsal sulama suyu için arama ruhsatı çıkarılması, sondaj sonrası kuyu testlerinin yapıldıktan sonra kullanma izninin alınması gerekmektedir. Ülkemizde yeraltı suları ile ilgili kanunda açılan sondajların DSİ’ye bildirilmesi, ve DSİ izni ile açılması gerekmektedir. Kaçak kuyular tespit edildiğinde dava açılarak kapatılmaktadır. Son yıllarda Konya Ovasında obrukların oluşum nedeni kaçak kuyular ile su çekimi yapılarak yeraltındaki formasyonların su dengesinin bozulması ile oluşan boşlukların dayanıksız hale gelmesi sonucu göçüklerin oluşmasıdır.

Su arama işini jeoloji mühendisleri ile jeofizik mühendisleri birlikte yapar.

Jeomodel olarak,

hidrojeolojik etüt raporu,

uzaktan algılama ile hidrojeofizik çalışmaların yönlendirilmesi için alan tespit raporu,

Arama izin belgesi,

Kullanma belgesi

gibi ruhsatlandırma ve etüt işlerini üstlenmekteyiz.  Bu konuda bizden yardım almak için, alt tarafta bulunan iletişim panelinden bizi arayabilirsiniz.