1.AMAÇ VE GİRİŞ

Jeotermal kaynak arama amaçlı yapılan başvuruda jeotermal kaynağın lokasyonunu belirlemeye yönelik bir takım çalışmalar yapılmıştır.  Jeomodel tarafından uzaktan algılama çalışmaları, MEÇ Mühendislik tarafından ise jeofizik araştırmalar yapılmıştır. Uzaktan algılama çalışmaları alterasyonların tespiti, fay ve çizgisellik analizi ve CBS ortamında veri analizi olarak yürütülürken, jeofizik çalışmalar, uzaktan algılama ile belirlenen lokasyonlarda 12 adet düşey elektrik sondajı olarak yürütülecektir. Jeofizik araştırma safhası Nisan ayı ortalarında gerçekleştirilmiştir.

2. JEOLOJİ-HİDROJEOLOJİ ve DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Şekil 1. Şener ve Baba (2019)’a göre bölgenin hidrojeolojik modeli

Şekil 1. Şener ve Baba (2019)’a göre bölgenin hidrojeolojik modeli

Şekil 2. Pasvanoğlu & Chandrasekharam (2011)’e göre bölgenin hidrojeolojik evrimi

Şekil 2. Pasvanoğlu & Chandrasekharam (2011)’e göre bölgenin hidrojeolojik evrimi

 

 

Şekil 3. Kozaklı civarınının genel jeolojik durumu

Şekil 3. Kozaklı civarınının genel jeolojik durumu

3. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS ÇALIŞMALARI

Uydu görüntülerinden hidrotermal alterasyonlar ve Kapadokya Volkanik Kompleksine ait karakteristik hidrotermal alterasyonlara ek olarak Çizgisellikler ortaya çıkartılmıştır. Çizgisellikler daha yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsünden elde edilmiştir. Çizgisellikleri çıkarmaktaki amaç sahada tespit edilmemiş fay olabilecek çizgisellikleri bulmaktır.

Şekil 5. Çizgisellik Analizi ve Olası Faylar

Şekil 4. Çizgisellik Analizi ve Olası Faylar

CBS Çalışmaları: Uzaktan algılama ile elde edilen veriler CBS’de uygunluk analizine tabi tutulmuştur.

Şekil 5. Jeotermal Uygunluk-Potansiyel Haritası

Şekil 5. Jeotermal Uygunluk-Potansiyel Haritası

4. JEOFİZİK 

Jeofizik çalışmalar MEÇ Mühendislik (Nevşehir) tarafından Düşey Elektrik Sondajı olarak uygun görülmüştür. Çalışmalar sonrası yeraltı hakkında bilgi edinilip hidrojeolojik ve jeolojik birimler ayırtlanacaktır. Jeofizikten elde edilen sonuçlar ile kavramsal jeolojik model ve sondaj için beklenir kesit elde edilecektir.

Şekil 6. Jeofizik DES ölçümlerinin konumları

Şekil 6. Jeofizik DES ölçümlerinin konumları