fbpx

PROJECKT-NL0: NATIONWIDE LITHIUM EXPLORATION PROJECT – PROJE-NL0: ULUSAL ÇAPTA LİTYUM ARAMA PROJESİ

//Tr>

ULUSAL ÇAPTA LİTYUM ARAMA PROJESİ: Bu proje ilk başta bireysel olup zamanla kurumsallaşacaktır.

AMAÇLAR: Pegmatitik Lityumun oluşum ortamlarının Türkiye’de var olabilecek alanların taranması

METOT : Dijital ve konvansiyonel jeolojik arama yöntemleri ve bu yöntemlerin arama safhası sırasında geliştirilmesi

  1. FAZ-1: Uzaktan Algılama: Tek bir dataset ya da kombine-hibrit datasetler ile lityum-pegmatitlerin tespit edilmesi.
  2. FAZ-2: CBS DB: Yapılan çalışmaların online webservice üzerinden ticarileştirilmesi ve güncellenmesi.
  3. FAZ-3: Saha jeolojisi çalışmaları ile numune alınması.
  4. FAZ-4: Numunelerin laba gönderilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi.
  5. FAZ-5: Veri satışı ve önemli ticari bilgilerin sistemde güncellenmesi.
  6. FAZ-6: Ticari ilgililerle görüşmeler.

GÜNCEL DURUM:

Devam eden projeler,

NİĞDE MASİFİ: https://www.researchgate.net/project/POSSIBLE-PEGMATITIC-LITHIUM-DEPOSITS-OF-NIGDE-MASSIF-A-Remote-Sensing-Study-for-Explorable-Lithium-Minerals

-Ortadoğu Konferansı, 27 Mart 2021 tarihinde Dr. Emmanuel Daanoba Sunkari ile birlikte Niğde Masifi Lityum Uzaktan Algılama tam metin bildiri çalışması sunuldu.

-SCI kapsamlı bir dergide Niğde Masifi Lityum uzaktan algılama çalışması yayınlanmak üzere gönderildi.

DOĞU-GD ANADOLU: https://www.researchgate.net/project/Potential-Lithium-Bearing-Pegmatites-of-South-Eastern-Anatolian-Granitoids

Gelecekteki Projeler;

İÇ ANADOLU KRİSTALEN KOMPLEKSİ: AKDAĞMADENİ MASİFİ, EKECİKDAĞ GRANİTOİDİ

KUZEY ANADOLU: GÜMÜŞHANE -TRABZON YÖRESİ

VE DİĞER GRANİTOİDLER.

BEKLENİR SONUÇLAR

Eğer keşif çalışmaları olumlu sonuçlanacak olursa,

Ticari anlamda Türkiye’de yeni bir stratejik mineral üretmiş olacak, savunma sanayi, ilaç sanayi batarya sanayi ve buna bağlı olarak TOGG projesinde bataryalar yerli ve milli olabilecektir.

Seramik sanayi özelinde yeni gelişmeler olabilir. Savunma sanayinde savaş uçakları ile ilgili yerli gelişmeler olabilir.

<//TR

//EN>

NATIONWIDE LITHIUM EXPLORATION PROJECT: This project is initially individual and will gradually become institutionalized.

OBJECTIVES: pegmatitic lithium for formation of the screening of areas that may exist in Turkey

METHOD: Digital and conventional geological exploration methods and development of these methods during the exploration phase

PHASE-1: Remote Sensing: Detection of lithium-pegmatites with a single dataset or combined-hybrid datasets.
PHASE-2: GIS DB: Commercialization and updating of the work done via online web service.
PHASE-3: Sampling by field geology studies.
PHASE-4: Sending samples to lab and evaluation of results.
PHASE-5: Selling data and updating important commercial information in the system.
PHASE-6: Negotiations with commercial stakeholders.

CURRENT STATUS:

Ongoing projects,

NIGDE MASSIF: https://www.researchgate.net/project/POSSIBLE-PEGMATITIC-LITHIUM-DEPOSITS-OF-NIGDE-MASSIF-A-Remote-Sensing-Study-for-Explorable-Lithium-Minerals

The Middle East Conference will be held on March 27, 2021 with Dr. Emmanuel Daanoba Sunkari,  full text paper Lithium Remote Sensing on Niğde Massif was presented.

– Niğde Massif Lithium remote sensing study was sent to be published in a comprehensive SCI journal

EAST-SE ANATOLIA: https://www.researchgate.net/project/Potential-Lithium-Bearing-Pegmatites-of-South-Eastern-Anatolian-Granitoids

Future Projects;

 

CENTRAL ANATOLIAN CRYSTALINE COMPLEX: AKDAĞMADENI MASSIVE, EKECİKDAĞ GRANITOID

NORTH ANATOLIA: GÜMÜŞHANE -TRABZON REGION

AND OTHER GRANITOIDS.

EXPECTED RESULTS

If the exploration works turn out to be positive,

Commercial sense, Turkey will have produced a new strategic minerals, defense, batteries, battery industry and the pharmaceutical industry will be local and national TOGG project accordingly.

There may be new developments in the ceramic industry. There may be domestic developments regarding warplanes in the defense industry.