Jeomodel, Orkun Turgay, M.Sc. Geol., tarafından, Ankara’da madencilik, jeotermal ve hidrojeoloji arama çalışmaları için destekleyici çözümler üretmek adına 2019 yılında girişimcilik olarak başlayan ve daha sonra şirketleşmeye giden Jeomodel, aşağıdaki faaliyet alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir.

Jeomodel, jeotermal arama çalışmalarında arazi çalışmaları, jeofizik öncesi jeolojik değerlendirmeler, haritalama çalışmaları, 3d jeolojik model ve kesitlerin alınması, hidrojeolojik birimlerin ortaya çıkarılması, hidrojeolojik haritalama gibi çözümler üretmektedir.

Jeomodel, maden yataklarının aranması için jeolojik harita üretimi, alterasyon ve jeokimyasal değerlendirmelerin belirlenmesi, sahaya uygun jeofizik yöntemin belirlenmesi, jeofizik sonuçların değerlendirilmesi, sondaj noktalarının belirlenmesi, maden jeolojisi haritasının çıkarılması, maden jeolojisi haritasının hazırlanması gibi çözümler üretmektedir. arama ve ön arama faaliyet raporları gibi faaliyetler yürütmekted.r.

Jeomodel, uzaktan algılama çalışmaları ile maden, endüstriyel hammadde, petrol ve doğal gaz, jeotermal ve su arama, doğal kaynak aramaları için sahada doğal kaynakları işaret eden yüzey işaretlerinin tespiti, alterasyon haritalama ve CBS ile kombine değerlendirmeler için uzaktan algılama etüt raporları ve haritalama çözümleri üretmektedir.  .

Görüş

Jeomodel, müşteriler için hedef odaklı çalışmalar üretir. Bu nedenle uydu verilerindeki her jeolojik kanıt ve gösterge bizim için önemlidir. Jeomodel’in vizyonu, müşterilerine ve projelerine en iyi hizmeti vermek olarak tanımlanmaktadır. Jeomodel, uzaktan algılama yöntemleri ile sahadaki doğal kaynakların keşfedilmesine yardımcı olan çalışmalar üretir. Jeoloji sevgisi bizi her zaman daha ileriye taşımaktadır.

Misyon

Jeomodel’in misyonu, müşterileri için uygun maliyetli keşif projelerinde başarılı sonuçlar sunmaktır.

Çözümlerimiz

Maden Arama: Maden arama faaliyetleri için mineralojik ve alterasyon haritaları ve jeolojik çalışmalar, Saha kapatmadan önce verim tespiti, saha kapattıktan sonra arama planının oluşturulması

Jeotermal: Jeotermal arama için ön sondaj çalışmalarında potansiyel haritalama ve raporlama ve etütler

Hidrojeoloji: Akiferler, bölgesel, köy ve ilçe bazında alan bazında YAS potansiyeli haritalarının üretilmesi

Petrol ve Gaz: Sismik araştırmadan önce hidrokarbon kaynaklı alterasyonlar ve mikro sızıntı tespiti

Her ne amaçla olursa olsun litolojik ve yapısal jeoloji haritaları,

Optik multispektral uydular ile Görüntü İşleme Hizmetleri,

Düşük ve Orta çözünürlüklü multispektral uydular; TERRA ASTER, SENTINEL 2, * LANDSAT 9, LANDSAT 8, LANDSAT 7 ETM +

Yüksek çözünürlüklü multispektral uydular; WorldWiev1, WorldWiev2, WorldWiev3,

kabiliyetlerimiz

Metalik maden yataklarının aranması için alterasyon haritaları, krom yatakları için ofiyolitik birim ayrımı, endüstriyel hammaddelerin ve doğal taşların (bazalt, granit, mermer, bentonit) kalitelerine göre sınıflandırılması, kapsanan alanın ölçülmesi. Jeotermal enerji için CBS entegrasyonu için fay, jeoloji, hidrojeoloji, yüzey sıcaklığı, hidrotermal alterasyonlarınkombinasyonu, tarımda dikilecek bitkinin toprak ihtiyacına göre uygun yerin belirlenmesi. Hem uzaktan algılama hem de CBS ile hidrotermal sistemlerde hedef alanların belirlenmesi, hidrojeolojik projeler için kavramsal model tasarımı ve ücretsiz akifer etütleri için haritalar, DSİ ve çeşitli kurumlardan veri toplanarak yeraltı suyu potansiyeli haritaları ve sonuçlar için bir CBS veri tabanı oluşturulması.